சந்திப்பு; மலையகத்திற்கான கூட்டாண்மையின் துவக்கம் பற்றிய கலந்துரையாடல். பேராசிரியர் விஜய சந்திரன், காதர் மாஸ்ரர், தாசியஸ் மாஸ்ரர் ஆகியோர்களின் கலந்துரையாடல்

Rate this item
(1 Vote)
Read 822 times
More in this category: « திண்ணை 16/01/2017

About us

An international Tamil Radio that represents the political aspirations and the rights of the Tamil people and creates the platform for exploring talents and for the betterment of the society. It also provides entertainment while broadcasting within the British Broadcasting Authority Regulations.

 

Recent comments

Top